Privacyreglement

Zo verkrijgen wij uw persoonsgegevens

ARC Limburg verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons doorgeeft via de website, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 • KvK nummer 57753245
 • ARC Limburg
 • Bedrijventerrein Mijn Werk II
  Ruys de Beerenbroucklaan 29 6417 CC Heerlen
 • 06 41 84 19 57  |  info@arclimburg.nl

Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken

ARC Limburg verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer BSN
 • Gegevens betreffende uw dienstverband en arbeidsverleden
 • CV (en pasfoto)
 • Functionele mogelijkheden (FML) en belastbaarheid, testuitslagen
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • Arbeidsdeskundigenrapportage

Doeleinden van de verwerkingen

ARC Limburg verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het kunnen naleven van met u en/of uw (ex-)werkgever gemaakte afspraken.
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het uitvoeren van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie en begeleiding van werknemers en uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en nemen van incassomaatregelen;
 • Het verzorgen van marketing relatiebeheer, waaronder het kunnen aanbieden van informatie via de website van nieuwsbrieven, alsook via social media kanalen maar dan alleen met uw toestemming;
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde teksten en informatie op de website, bijvoorbeeld quotes van kandidaten, maar alleen na toestemming;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen bijvoorbeeld in het kader van de Wet verbetering poortwachter;
 • Het voeren van geschillen.

Grondslagen waaronder wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u of de overeenkomst tussen u en onze opdrachtgever, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van de socialezekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat ARC Limburg een gerechtvaardigde belang heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat voor elke dienst afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan ARC Limburg persoonsgegevens uitwisselen. ARC Limburg kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals bijvoorbeeld IT-bedrijven, testbureaus, bureau dat klanttevredenheidsonderzoek voor ons uitvoert en van door ons ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze instanties persoonsgegevens verstrekt. Uw gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze derden hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor een minstens gelijkwaardig niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

ARC Limburg zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van gegevens buiten de EER

Persoonsgegevens in het bezit van ARC Limburg worden – voor zover nagegaan kan worden – niet verwerkt binnen landen van de EER (bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Bij de selectie van IT-systemen en dienstenleveranciers is gegevensverwerking binnen de EER als criterium gehanteerd.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

ARC Limburg zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken, tenzij ARC Limburg zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens. Daarom heeft ARC Limburg passende beveiligingsmaatregelen genomen zoals up-to-date virusscanners en tweetrapsverificatie.

Profilering

Wij maken analyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren en gebeurt door middel van anonieme rapportages. Daarnaast kunnen, bijvoorbeeld aan de hand van tests, profielen van u gemaakt worden als dit noodzakelijk is om de overeenkomst met u te kunnen naleven of op basis van uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor.

Cookies

Onze website www.arclimburg.nl gebruikt uitsluitend geanonimiseerde functionele en analytische cookies die wij niet kunnen herleiden naar de gebruiker. Ook uw IP adres is voor ons niet herkenbaar bewerkt.

Uw rechten

U heeft het recht om ARC Limburg een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van de persoonsgegevens in onze systemen. Indien daarin feitelijke onjuistheden voorkomen, heeft u het recht om deze gegevens aan te passen, aan te vullen, te laten verwijderen (behoudens eventuele wettelijke bewaarplicht) of het gebruik ervan te beperken, c.q. op te schorten.

Ook kunt u ARC Limburg vragen om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

T.a.v. ARC Limburg  |  Bedrijventerrein Mijn Werk II
Ruys de Beerenbroucklaan 29 6417 CC Heerlen
06 41 84 19 57  of  info@arclimburg.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ARC Limburg, laat dit dan aan ons weten. Wij hanteren een klachtenreglement en doen ons uiterste best om uw klacht correct te behandelen. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juni 2024

ARC Limburg kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om onze website regelmatig te controleren, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

ARC Limburg  |  Bedrijventerrein Mijn Werk II  |  Ruys de Beerenbroucklaan 29 6417 CC Heerlen  |  info@arclimburg.nl  |  06 41 84 19 57
 |  Privacy  |  Klachten